Gotlands Turistservice AB | Ny verksamhetschef PCO Gotland